Půjčovna nářadí
Půjčovna nářadí
Přístroje
Přístroje
Zahradní technika
Zahradní technika
Auto moto
Auto moto
Hobby
Hobby
Vytisknout

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky www.pujcovator.cz

1) Uzavřením nájemní smlouvy přenechává pronajímatel nájemci dohodnutou věc (předmět nájmu) k dočasnému užívání a nájemci vzniká právo užívat předmět nájmu za podmínek nájemní smlouvy a těchto obchodních podmínek po dobu, na kterou je nájemní smlouva sjednána, za což se nájemce zavazuje poskytnout pronajímateli nájemné sjednané v nájemní smlouvě. Nájemce není oprávněn předmět nájmu ani žádnou jeho součást dále pronajímat, půjčovat ani přenechávat dalším osobám. Po uzavření nájemní smlouvy ověří pronajímatel dostupnost a pravost telefonního čísla sděleného nájemcem, kdy řádné ověření tohoto čísla představuje rozvazovací podmínku účinnosti nájemní smlouvy.

2) Sjednanou dobu nájmu lze prodloužit pouze na základě žádosti nájemce potvrzené pronajímatelem. V žádosti o prodloužení doby nájmu je nájemce povinen uvést časový rozsah, o který žádá nájem prodloužit. Nájemce bere na vědomí, že nedojde-li k prodloužení doby nájmu potvrzením pronajímatele dle tohoto odst., skončí nájem uplynutím doby, na kterou byl původně sjednán.

3) Nájemné bude způsobem a v termínu stanoveném nájemní smlouvou poskytnuto buď bezhotovostním převodem, nebo hotovostně dobírkou. Již při uzavření nájemní smlouvy požaduje pronajímatel peněžní jistotu (kauci) na zajištění nájemného a úhradu případné škody a dodatečných nákladů vzniklých znečištěním, ztrátou, poškozením nebo zničením předmětu nájmu, a to v přiměřené výši k délce nájmu a k hodnotě předmětu nájmu. Konkrétní výše kauce je sjednána v nájemní smlouvě. Kauce představuje zástavu, z níž budou výše uvedené nároky pronajímatele případně uspokojeny. Při prodloužení sjednané doby nájmu dle odst. 2 je pronajímatel oprávněn požadovat dodatečnou kauci, jejíž výši sdělí nájemci spolu s potvrzením prodloužení nájmu dle odst. 2 a kterou se nájemce zavazuje uhradit před skončením původní doby nájmu, jinak nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl původně sjednán.

4) Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu po celou dobu nájmu šetrně a v souladu s účelem, k němuž předmět nájmu slouží. Bude provádět běžnou údržbu předmětu nájmu. Nájemce odpovídá za ztrátu, zničení či poškození předmětu nájmu s výjimkou běžného opotřebení vzniklého v souladu s řádným užíváním. Nájemce je povinen v případě ztráty, zničení či poškození předmětu nájmu oznámit tuto skutečnost pronajímateli bez zbytečného odkladu. Nájemce se zavazuje, že v případě ztráty, krádeže nebo zničení předmětu nájmu uhradí nájemné a hodnotu předmětu nájmu v plné výši buď ihned v hotovosti, nebo na základě faktury pronajímatele v době její splatnosti. Stejně tak se nájemce pro případ poškození předmětu nájmu zavazuje uhradit ihned po vyčíslení a v plné výši veškeré náklady na opravu odstranitelných vad. Nájemce není oprávněn provádět změny, opravy a úpravy předmětu nájmu svépomocně; pro případ, že by tak učinil, se zavazuje uhradit v plné výši náklady na uvedení předmětu nájmu do původního stavu.

5) Předmět nájmu bude nájemci přenechán k užívání tak, že jej pronajímatel doručí a předá nájemci na sjednanou adresu ve sjednaný den. Nájemce výslovně bere na vědomí, že pronajímatel nemůže ovlivnit přesný okamžik doručení, a zavazuje se tedy převzít předmět nájmu kdykoli během sjednaného dne. K doručení dochází obvykle mezi 8:00 a 16:00 hodinou, uvedené časové rozpětí je však pouze orientační a nemůže být považováno za závazné. V přiměřené době před doručením předmětu nájmu bude nájemce telefonicky kontaktován ze strany řidiče dodávací služby na telefonním čísle dle odst. 1). Nájemce se zavazuje, že bude v průběhu sjednaného dne k zastižení na uvedeném telefonu a poskytne řidiči údaje potřebné pro doručení.

6) V den skončení nájmu bude předmět nájmu vyzvednut u nájemce. Pro otázky vyzvednutí platí přiměřeně podmínky dodání dle čl. 5). Při vyzvednutí (vrácení předmětu nájmu) je nájemce povinen nahlásit veškeré závady, včetně skrytých vad, které se během nájmu vyskytly na předmětu nájmu, a bere na vědomí, že nenahlášením závad přebírá odpovědnost za následné škody tímto vzniklé. Bude-li předmět nájmu vrácen ve znečistěném stavu, bude nájemci účtováno jeho čistění. Pokud nájemce vrátí předmět nájmu později, než byla doba sjednaná smlouvou, je pronajímatel oprávněn požadovat vedle nájemného i náhradu nákladů vzniklých při vymáhání vrácení nájmu.

7) Pronajímatel hradí veškerý spotřební materiál nutný k řádnému provozu předmětu nájmu. Nájemné nezahrnuje spotřebovaný materiál ani případný servis předmětu nájmu.

8) Nájemce uzavřením nájemní smlouvy potvrzuje, že byl seznámen s obsluhou a údržbou předmětu nájmu a s bezpečnostními pravidly pro práci s ním. Nájemce prohlašuje, že v případě nájmu motorového zařízení budou toto zařízení obsluhovat pouze osoby k tomu způsobilé, vlastnící příslušná oprávnění pro provoz a splňující podmínky dané bezpečnostními a právními předpisy k obsluze takového předmětu nájmu. Pronajímatel neodpovídá za škody způsobené provozem předmětu nájmu. 

9) Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, vyjadřuje nájemce výslovně svůj souhlas s tím, že pronajímatel bude uchovávat osobní údaje uvedené v nájemní smlouvě a zpracovávat je výhradně pro účely obchodních vztahů. Poskytnuté osobní údaje nebudou předány do ciziny.

Pujcovator.cz © 2024 | Made by PRIA