Půjčovna nářadí
Půjčovna nářadí
Přístroje
Přístroje
Zahradní technika
Zahradní technika
Auto moto
Auto moto
Hobby
Hobby
Vytisknout

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

MARELL s.r.o.  prohlašuje, že nakládá s poskytnutými osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Účel zpracování osobních údajů

MARELL s.r.o. zpracovává jakožto správce poskytnuté osobní údaje pro účely uzavření smlouvy o zapůjčení předmětů a plnění závazků z ní vyplývajících, a to v rozsahu k těmto účelům nezbytném. Tyto údaje mohou být použity i pro marketingové účely, pokud s tímto subjekt údajů vysloví souhlas.

Poskytnutí údajů je dobrovolné, nicméně v rozsahu nutném pro uzavření smlouvy je podmínkou vzniku smluvního vztahu.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté v souvislosti s vyplněním návrhu na uzavření pojistné smlouvy a jejím uzavřením budou Allianz pojišťovnou, a.s. uchovávány po dobu existence možných nároků vyplývajících z uzavřené pojistné smlouvy nebo s ní souvisejících a dále po dobu vyplývající z právních předpisů, minimálně však na dobu 5 let od skončení smluvního vztahu.

Právo na opravu osobních údajů

Každý klient může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů. Pojistitel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu.

V případě, že klient zjistí nebo se domnívá, že pojistitel nebo jiný zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může:

požádat pojistitele nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména může požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Pojistitel vždy bez zbytečného odkladu informuje klienta o vyřízení jeho žádosti. Klient má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informace o zpracovateli

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány společností MARELL s.r.o.  coby pojistitelem a správcem, a dále jejími smluvními zpracovateli (zejm. poskytovatelé IT technologií ke zpracování osobních dat, asistenční společnosti, přepravci), a to jak v ČR, tak v zahraničí. Zpracovatel dbá při zpracování poskytnutých osobních údajů na dodržování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, především pak na to, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbají na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

Pujcovator.cz © 2024 | Made by PRIA